shallow focus photography of pencils on desk rack

Temadag: Skola

Tematräffarna är ett tillfälle för funktionsrättsföreningarna att samlas och prata om ämnen som berör oss alla på olika sätt. Den senaste träffen handlade om skola och ett flertal föreningar var representerade. Tillsammans diskuterade vi olika aspekter av skolan och såg vad vi funktionsrättsföreningar hade som gemensamma frågor, samt lärde oss om vad andra föreningar har för behov och tankar.

Mötet tog upp några samtalsämnen där föreningsrepresentanterna fick möjlighet att berätta om hur  deras behov ser ut. Till exempel ur ett tillgänglighetsperspektiv kan elever som är intryckskänsliga behöva en separat ingång, eller en ”lugnare” ingång till skolan för att förbättra deras möjligheter att delta.

Lärarna i Uppsala kommun skulle även behöva kompetensutbildning inom funktionsnedsättningar och hur man kan anpassa skolmiljön för att fler ska nå skolmålen. Någon slags utbildning om funktionsnedsättningar är idag inte en obligatorisk del av lärarutbildningen. I dagsläget är det vanligt att elever som inte klarar av målen istället får gå i sommarskola, när de egentligen skulle kunnat klara ämnena med lite mer anpassning i ordinarie skola.

Flera reflektioner belyser även hur skolan har ändrat sig över åren. Som elev har man nu många olika ämneslärare, istället för att ha en klasslärare. Det kan vara problematisk för vissa elever som lätt tappar helhetsbilden när det inte blir för många personer involverade. En annan förändring som skett är att det, på grund av GDPR, inte längre skickas ut klasslistor med telefonnummer till andra elevers föräldrar. Det gör att det är svårare att binda kontakter för både barn och föräldrar, samt försvårar möjligheten för föräldrar att prata om saker utan att gå via kontakt med skolan.

Vi upplever att det finns massor av information från föreningarna, men att den kunskapen inte tas till vara på av skolan. Det finns bland annat en utbildning från OCD-förbundet som heter ”se OCD i skolan” och är tänkt för lärare och annan skolpersonal, för att de lättare ska kunna korrekt identifiera OCD hos elever. Den här utbildning är det tyvärr inte så många som deltagit i. Dyslexiförbundet försöker också komma ut i skolor och berätta om sin diagnos, men har svårt att få gehör.

Nästa tematräff kommer handla om kollektivtrafik och färdtjänst, något som berör väldigt många. Det kommer vara ett liknande upplägg där alla är välkomna på en fika och diskutera ämnet mellan varandra och mellan föreningarna. Mer information om nästa tematräff hittar ni här.