|

Vad är uppdrag 8?

I Uppsala kommuns mål och budget 2024 finns det fyra fokusmål, som i sin tur är indelade i flera uppdrag som kommunen ska jobba med under året. Ett av de uppdragen är uppdrag 8 vars mål är att åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Flera nämnder från Uppsala kommun arbetar tillsammans med Funktionsrätt, Barnombudet och PRO (Pensionärernas riksorganisation) för att nå konkreta insatser och förändringar för att främja målbilden Effektiv och nära vård 2030. 

Olika nämnder inom kommunen har blivit tilldelade olika åtgärder som de ska kunna implementera i sina verksamheter. Tillsammans med alla samarbetsparter har man tagit fram relevanta åtgärder som man hoppas ska kunna ha reella effekter på befolkningens vardag. Två exempel på åtgärder är: 

ABN (arbetsmarknadsnämnden): ”Alla som uppbär ekonomiskt bistånd ska ha en aktuell planering med fokus på egen hållbar försörjning. Förvaltningen ska sträva efter att samordna planeringen utifrån den enskildes behov. ” 

ONS (omsorgsnämnden): ”Utveckla friskvårdsinsatser och aktiviteter mellan daglig verksamhet och andra verksamheter, med särskild fokus på kost och hälsa ” 

Det finns även en stark vilja att upprätta samverkan bland de olika nämnderna för att fortsätta stärka arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Funktionsrätt fortsätter arbeta tillsammans med kommunen kring uppdrag 8 och lyfter funktionsrättsperspektivet så att åtgärder känns relevanta och verklighetsgrundade för personer med funktionsnedsättning. 

Uppdrag 8 tar ett helhetsgrepp kring förebyggande och hälsofrämjande insatser, kommenterar Funktionsrätts ombudsman Michael Jestin. Här sitter flera aktörer i samma rum och verkar tillsammans för att lösa långsiktiga hälsoutmaningar, vilket är bra, samtidigt blir det tydligt hur otroligt långsamt byråkratiskt arbete kan vara när flera förvaltningsområden ska enas.