brown letters on table
|

Möte med utbildningsförvaltningen

Tillsammans med utbildningsnämnden har vi satt ihop en samverkansmodell där Funktionsrätt och utbildningsförvaltningens ledning träffar tillsammans med representanter från nämndens presidium i dialogforum tre gånger om året. Tanken är att varje dialogforum ska behandla en skolform, så man täcker alla tre skolformer under ett år, och hur man kan utveckla funktionsrättsperspektivet i arbetet. Första dialogforumet sedan start hölls i slutet av oktober och på agendan stod förskolan.

“Det var ett bra möte där alla kom till tals men det blev också uppenbart att vi i intresseföreningarna behöver slåss för att vår kunskap och våra erfarenheter tas till vara, kommenterar Anne Marie Wedjesjö från föreningen Attention efter mötet. Vi föreslog en enkät till våra medlemmar för att höra hur de upplever den tillgängliga lärmiljön, olika kompetenshöjande projekt och andra NPF-fokuserat arbete. Det förslaget upplever jag mottogs svalt. Överlag verkade fokus hos förvaltningen ligga mer på statistiken än på hur verkligheten ser ut för personal, barn och föräldrar.”

På mötet diskuterade man kommunens kraftsamling för att höja närvaron i förskolan, det kompetenshöjande arbete som göras för att möta varje barn samt överlämning mellan förskola och grundskola. Funktionsrätt ställde även frågan om vad man sett för resultat av den satsning för barn med NPF som på börjades 2019. Satsningen innebar att kommunen årligen avsatt 10 miljoner kronor för att stärka arbetet för barn med NPF. Den första rapport från utbildningsförvaltningen som granskade satsningen fick kritik från Funktionsrätt, då man drog allt för omfattande slutsatser om effekterna, då underlaget endast byggt på att man tillfrågat lärarna om de upplever att deras kunskaper om NPF har ökat. Funktionsrätt frågade nu igen om kommunen gjort någon vidare undersökning av effekterna men det hade inte gjorts.

Vi behöver ha fler möten där  både politiker och utbildningsförvaltningen deltar. Eftersom  förvaltningen inte kan lösa alla saker själva utan politiska beslut och satsningar 

Sofie Sander, Autism Uppsala län

“För att den här typen av arbete faktiskt ska fungera så måste man hitta säkra metoder för att följa upp effekterna. Att lägga pengar på en kompetensutveckling betyder inte per definition att verksamheten blir bättre för individen, påpekar Funktionsrätts ombudsman Michael Jestin och fortsätter. Vi ser alldeles för ofta att man i utvärderingar av satsningar endast frågar sin personal om de tror sig ha fått ökad kompetens, svarar de “ja” så anser man satsningen ha effekt. Vår åsikt är dock att man endast kan säga att en satsning gett effekt om den faktiskt påvisar resultat för individen i verksamheten.”