Uppdrag 8

Under den nya mandatperioden för Uppsala kommun så har ett styrdokument med första mål och budget 2023 (Diarienummer KSN-2021-03127). I styrdokumentet finns det fyra gemensamma fokusmål, där ett av dem är ”Uppsala ska stärka en stark ekonomi och värna välfärden”. Detta fokusmål är uppdelat på flera uppdrag som kommunen arbetar med under mandatperioden. Ett av dessa uppdrag, 8, är Funktionsrätt del av och arbetar aktivt med ”Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser.” 

Uppdrag 8 görs med representanter för de diverse nämnder inom Uppsala kommun i samarbete med resterande kommuner och region Uppsala. Funktionsrätt är även en del av det här uppdraget och det har i dagsläget varit tre möten där syftet är att diskutera fram konkreta insatser som kan främja att uppnå målbilden Effektiv och nära vård 2030. Pia Ek, ordförande för Funktionsrätt Uppsala, som har varit med på dessa möten säger; ”det här är saker som behövs i samhället, men det händer ingenting.” 

SKR (Sveriges kommuner och regioner) har i en överenskommelse med staten avsatt medel för att arbeta med frågor om goda förutsättningar för vårdens medarbetare, och budgeterat 83 miljoner kronor till ”Nära vård”. Pia Ek säger att det ofta hänvisas till att det saknas pengar för att genomföra insatser, men det stämmer inte då det ska finnas pengar specifikt dedikerat till detta syfte. 

Fortsatt arbete med Uppdrag 8 kommer ske under yttligare två mötestillfällen under året. Avsikten är att fokusera kring följande områden, därav några punkter redan är behandlade. 

  • Äldre i behov av förebyggande och hälsofrämjande insatser. 
  • Äldre som har sviktande hälsa men som inte har nytta av vårdas inom den specialiserande slutenvården. 
  • Funktionsnedsatta i behov av hälsofrämjande och förebyggande insatser. 
  • Vuxna med långvarig fysisk och/eller psykisk ohälsa i behov av hälsofrämjande och förebyggande insatser. 
  • Barn och unga med komplexa behov. 
  • Sjukskrivna som saknar sjukpenningsgrundande inkomst och uppbär ekonomiskt bistånd. 

Funktionsrätt ämnar att fortsätta vara med i det i arbetet under nuvarande mandatperiod.