girl in black jacket riding on black and gray stroller on gray asphalt road during daytime
| |

Förändring av hjälpmedel i Uppland

Region Uppsala och Upplands kommuner har länge kämpat med utmaningar gällande tillgång till hjälpmedel för invånarna i regionen. Ett av problemen har varit den splittrade ansvarsfördelningen mellan kommunerna och regionen när det kommer till kostnaderna för hjälpmedel. Detta har lett till otydlighet och förvirring för brukarna som har behövt vända sig till olika ställen för olika hjälpmedel beroende på deras ålder och typ av hjälpmedel. Nu frågar de efter funktionsrättsrörelsens hjälp. Kom på förmöte 5 Maj och påverka!

För att lösa denna problematik har region Uppsala initierat en förundersökning för att se om det är möjligt att flytta hjälpmedelsfrågor till regionen, så att de blir den enda aktören som hanterar sådana frågor. Detta kan underlätta för invånarna genom att skapa en tydligare och mer enhetlig process för att få tillgång till hjälpmedel.

Som en del av denna förändring har kommunen bjudit in funktionsrättsrörelsen för att diskutera situationen vid ett möte som kommer att hållas i stadshuset den 10 maj. Detta möte kommer att ge möjlighet för de som berörs att ge sina synpunkter och åsikter om hur samarbetet mellan kommuner och regionen kan förbättras.

2016 inledde Region Uppsala diskussioner om att skapa länsövergripande riktlinjer för hjälpmedel för att underlätta vårdprocesser. 2019 tillsattes en arbetsgrupp som hade som syfte att se över situationen och utveckla en övergripande strategi för hur hjälpmedel kan samordnas på ett bättre sätt i framtiden.

Genom en bättre samordning av hjälpmedelsfrågor mellan kommuner och regionen kan invånarna i Uppsala län få en mer enhetlig och effektiv process för att få tillgång till de hjälpmedel de behöver. Detta kan leda till en förbättrad livskvalitet för de som behöver hjälpmedel och en mer effektiv och kostnadseffektiv användning av resurserna.

Som förberedelse inför mötet på stadshuset så kommer Funktionsrätt Uppsala kommun hålla ett förmöte för sina medlemsföreningar, där man har möjlighet att diskutera frågan, samt möjlighet att få sina synpunkter förmedlade om man inte har möjlighet att gå på mötet. Detta förmöte äger rum 5 Maj 16:30-18:00.