man in orange and black vest wearing white helmet holding yellow and black power tool

Återkoppling från Plan- och byggnadsnämnden

Inför kommunfullmäktigevalet 2022 ställde Funktionsrätt Uppsala kommun ett antal frågor angående tillgänglighet och funktionsättighetsfrågor. Samtliga partier svarade, och i ett försök att följa upp svaren har vi återkopplat till relevanta nämnder och deras ledamot.

Nedan följer tre frågor vi ställde, kopplat till Plan och Byggnadsnämnden, samt eventuella kommentarer från partierna. Svaren som står nedan är endast från de partier som har mandat under nuvarande period. Partierna är sorterad alfabetiskt.

Frågorna i sin helhet lyder:

  • (Ljud, luft och miljö)Anser ert parti att bostäder, skolor och arbetsplatser i Uppsala ska byggas på platser där bullernivåer överskrider Folkhälsomyndighetens och Naturvårdsverkets riktlinjer för vad som är en risk för befolkningens hälsa? Vill ert parti ställa högre krav på luftkvaliteten i Uppsala och uppnå miljökvalitetsmålen?
  • (Handikapparkeringar)Hur kommer ert parti säkerställa att behovet av handikapparkeringar i Uppsala täcks? 
  • (Ljud, luft och miljö)Anser ert parti att bostäder, skolor och arbetsplatser i Uppsala ska byggas på platser där bullernivåer överskrider Folkhälsomyndighetens och Naturvårdsverkets riktlinjer för vad som är en risk för befolkningens hälsa? Vill ert parti ställa högre krav på luftkvaliteten i Uppsala och uppnå miljökvalitetsmålen? 

Centerpartiet:

(Friytor)Att det inte byggs för tätt och att grönytor bevaras är en viktig fråga för Centerpartiet. Skolgårdar måste alltid vara ändamålsenliga för skolbarnens behov och vi ser mycket positivt på att Boverkets rekommendationer efterlevs.
Kompletterande svar: inga övriga kommentarer
(Handikapparkeringar) – Centerpartiet vill bygga fler parkeringsplatser över lag, framför allt pendlarparkeringar och kostnadsfria parkeringar för fossilfria fordon, och därmed också öka antalet handikapplatser.
Kompletterande svar: inga övriga kommentarer.
(Ljud, luft och miljö)Centerpartiet vill absolut inte att människor ska bo och verka i hälsovådliga miljöer. Centerpartiet har flera förslag för att förbättra luftkvalitén i Uppsala. Exempelvis vill vi att koldioxidutsläppen från avfallsförbränningen minskas, t.ex. genom att minska andelen plast som förbränns, att kollektivtrafiken ska elektrifieras. Luften i hela Uppsala ska vara ren och fri från skadliga partiklar. Vi måste därför också minska partikelutsläppen från transporterna. Vi måste bygga ut elinfrastrukturen ordentligt och snabba på omställningen så att fler bilar, bussar och lastbilar kan köras på el, vätgas eller andra fossilfria drivmedel. Vi vill också se en grönare stad med mer växtlighet som tar upp koldioxid. Centerpartiet är också skeptiska till att bygga en ny skola på den gamla busstomten vid korsningen Kungsgatan/Strandbogatan, på grund a just den mycket dåliga luftkvalitén i området.
Kompletterande svar: inga övriga kommentarer.

Kristdemokraterna:

(Friytor) – KD stödde de riktlinjer som nyligen antogs som innebar en utökning av den rekommenderade friytan för förskolor i Uppsala. Vi tycker det var ett bra beslut. Vi vill också begränsa antal avdelningar per förskola till fyra, och minska barngrupperna, vilket sammantaget ger större uteytor. För oss är kvaliteten inom barnomsorgen en hjärtefråga, som hänger ihop med att föräldrarna ska ha ett fritt val mellan kommunala och fristående förskolor. Uteytan är bara en parameter när det gäller kvaliteten inom förskolan, och vi tror att föräldrarna är de som vet vad som är bäst för deras barn. 
Kompletterande svar:
Vi jobbar kontinuerligt med frågorna så som att i alla berörda nämnder (och bolag) jobba för att hålla storleken på förskolorna nere (färre avdelningar och inte bygga i 2 våningar) och därmed öka friytan på gården.
(Handikapparkeringar) –
Generellt ser vi att det förts en politik som försvårat tillgängligheten för alla bilar i Uppsala – vilket också fått genomslag för handikapparkeringar. Parkeringsnormer ändras, vägar görs svåra att komma fram på, och antalet parkeringar minskar. Här behöver vi se över hela parkeringssituationen, och självklart ska det finnas handikapparkeringar där det behövs. Vi kristdemokrater vill ha en total översyn över parkeringssituationen i Uppsala, och tar där gärna med även handikapparkeringarna i den översynen.
Kompletterande svar:
Vi försöker få styret att göra en trafikplan för hela staden, öka antalet parkeringar (åtminstone inte minska dem) och förbättra framkomligheten i staden. KD ganska ensamma i nämnden att konsekvent påpeka och rösta emot förslag som inte innehåller tillräckligt med friyta/är i flera plan. 
(Ljud, luft och miljö) –
Vi anser att man vid byggnation i Uppsala ska följa lagkraven för buller och luftkvalitet. Samtidigt måste vi kunna bygga billiga bostäder för alla dem som behöver en bostad i vår kommun. Vårt miljö- och hälsoskyddskontor är engagerade och noggranna i att följa upp att gällande regelverk följs på detta område, så vi är inte oroliga att det finns en risk att inte nuvarande regler och lagstiftning följs.
Kompletterande svar:
KD menar på att de andra Allianspartierna inte alltid är samstämmiga med dem men försöker kontinuerligt fortsätta med frågorna utifrån deras egna kriterier.

Liberalerna:

(Friytor) –Liberalerna lägger stor vikt vid att Uppsalas förskole- och skolgårdar ska uppmuntra lek och rörelse samtidigt som de möjliggör för pedagogiska aktiviteter. Utformningen av både förskolans lokaler och utemiljö är betydande för att skapa bra förutsättningar och bidra till en trivsam lärmiljö. En förskola med en utemiljö i det lägre spannet kan uppnå en kvalitativ utemiljö om förskolan exempelvis ligger placerad nära en större park. Noteras bör att både Boverkets vägledning och Uppsalas nuvarande riktlinjer är just rekommenderade riktvärden vad gäller friytans storlek, inga lagstadgade regler eller lagar. Även om Uppsala kommun strävar efter att uppfylla både sin egen och Boverkets rekommenderade storlek på friyta kommer det inte alltid att lyckas i den förtätade staden, varför arbetet med nya riktlinjer och tydligare krav på kvalitativa förskole- och skolgårdar har påbörjats.
Kompletterande svar:
Inga övriga kommentarer
(Handikapparkeringar) – Ju fler som går, cyklar eller åker kollektivt, desto bättre för miljön. Men inte alla kan välja något av dessa alternativ. Av olika anledningar behövs bilen för dem som genom funktionsnedsättning, avstånd, bristande kollektivtrafik eller av andra orsaker behöver få livspusslet att gå ihop. Oavsett färdmedel ska Uppsala vara framkomligt och tillgängligt. 
Liberalerna kommer i samtliga stadsbyggnadsfrågor att lyfta perspektivet om alla Uppsalabors tillgänglighet och säkerställa att behovet av handikapparkeringar täcks även framöver.
Kompletterande svar:
Inga övriga kommentarer
(Ljud, luft och miljö) –
Nej det anser vi inte. Det måste vara möjligt att vidta adekvata åtgärder för att minska buller och få ned dem under risknivå. Ja, frisk luft är frihet. Uppsala behöver både minska klimatutsläppen för att nå målet om att vara klimatneutralt 2030 samt anpassa kommunen till ett förändrat klimat. Vi vill möta klimatförändringarna genom åtgärder som tar avstamp i Agenda 2030:s helhetsperspektiv. Liberalerna vill att klimatfärdplan Uppsala implementeras och att konkreta, mätbara steg tas i arbetet med de innovationer och systemskiften som krävs för ett klimatpositivt samhälle. 
Kompletterande svar:
Inga övriga kommentarer

Miljöpartiet:

(Friytor) –Vi tycker att riktlinjen vi har idag är väldigt bra, för att friytorna har ökat samtidigt som kvalitén har ökat på skolgårdarna. Vi tycker att Boverkets rekommendation ska vara vår ambition, men vi ser att det är svårt att uppfylla och samtidigt ha förskolor och skolor i innerstaden. Där tror vi att vi kan jobba mer med sätt att få ut barn och unga i naturen med jämna mellanrum, till exempel med förskolebussar. Men på platser där vi planerar nya områden ska Boverkets rekommendationer vara vägledande.
Kompletterande svar:
Varje tillfälle då friytor behandlas i ett planärende diskuteras även storleken och eventuellt avsteg från Boverkets riktlinjer analyseras. Just denna fråga är ständigt närvarande i nämndens diskussioner och Boverkets rekommendationer är de rådande trots kommunens riktlinjer.
(Handikapparkeringar) –
Vi vill kraftigt minska utrymmet för bilparkering i staden generellt, för att skapa mer utrymme för annat i staden. Men när vi tar bort parkeringsplatser så är det också självklart att se till att det blir kvar parkering åt personer med funktionsnedsättning. Det är viktigt för att staden ska vara tillgänglig för alla. När vi minskar utrymmet för bilar i staden generellt så ökar också utrymmet för de som faktiskt behöver bilar, som personer med rörelsehinder.
Kompletterande svar:
Denna hållning är alltid vägledande för Mp. För närvarande pågår diskussioner om hur bilismen kan minskas i staden och alltid framhålls, från Mp:s sida, vikten av att tillgängligheten ska ökas för de med funktionsnedsättning genom att bilismen ska minskas totalt.
(Ljud, luft och miljö) – Bostäder, skolor och arbetsplatser ska byggas centralt och biltrafiken måste därför flytta på sig eller minska, bland annat på grund av buller och luftföroreningar. Buller är den vanligaste miljöstörningen, men det går relativt enkelt att påverka jämfört med annan miljöstörning. Mycket av bullret i städer kommer ifrån trafiken. Att minska på biltrafiken till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik är ett effektivt sätt att minska bullernivåerna. Det finns också mycket man kan göra för att minska bullernivåerna i själva bostäderna. Vi tycker att kommunen ska följa Boverkets byggregler i både planering och byggande. Nya byggnader ska vara säkra och trygga och då ingår självklart buller som en viktig del. Ja. Vi vill till och med ställa högre mål än miljökvalitetsmålen och leva upp till WHO:s riktlinjer. Särskilt för barn och ungas skull måste luftkvaliteten vara bra, därför är platser där 
unga vistas prioriterade, till exempel skolgårdar och skolvägar.

Kompletterande svar:
Det vi skrev i vårt svar gäller förstås fortfarande. Vi driver starkt att bilismen måste minska bland annat för att förbättra luftkvalitet och bullerförhållanden men även för att möjliggöra fler bostäder, skolor och förskolor i centrala lägen. Vi ser att bilismen i Uppsala är ett stort problem som måste lösas genom ökad kapacitetsstark kollektivtrafik och än mer genomtänkt trafikplanering. Detta är något som vi kommer att prioritera i översiktsplanearbetet

Moderaterna:

(Friytor) – Kvalitet ska alltid överordnas kvantitet. Alla skolor och förskolor har olika förutsättningar och för oss är det primära kvalitet och variation i zoner av utemiljön. Vi har drivit på för att alla skolor och förskolor ska ha bärbuskar och fruktträd som ett exempel för att öka kvaliteten. Vi står bakom riktlinjerna och vill behålla flexibiliteten när det gäller nybyggnation eftersom det i vissa centrala delar av staden inte är möjligt att få en fungerande lösning.
Kompletterande svar:
Inga övriga kommentarer.
(Handikapparkeringar) –
Vi vill öka antalet parkeringar totalt i centrala Uppsala och det innefattar även handikapparkeringar i samband med att vi ökar det totala antalet parkeringar. Dessutom vill vi öka och tillskapa trygga pendlarparkeringar och självklart handikapparkeringar i våra kransorter för att möjliggöra för goda resor för alla uppsalabor.
Kompletterande svar:
Inga övriga kommentarer.
(Ljud, luft och miljö) –
Vi anser att bullerregler där nivåer mäts på nya bostäders fasad och inte inne i bostäderna är en dålig mätning givet material- och teknikutvecklingen som sker som skapar tysta och bättre boendemiljöer. Det regelverket har vi öppnar upp för att det bör förändras för att möjliggöra att bygga på platser där bullernivåerna kan komma att överskrida riktlinjerna. Vad gäller förskolor och skolor så ser vi behovet av lugna utemiljöer. Vi stänger inte dörren för att utveckla Uppsala men naturligtvis ska vi i så stor utsträckning som möjligt försöka tillskapa nya miljöer utifrån de riktlinjer som gäller. Våra högt ställda mål ska vi kämpa för att nå. Det är viktigare att sträva att nå de uppsatta målen idag istället för att ständigt skapa nya mål som kan minska målstyrningen. Vi vill också förfina mätningarna genom att mäta på fler ställen och mäta över dygnet samt analysera utifrån parametrar såsom nederbörd och väderlek. För att säkerställa kvalitativ luftmiljö och minska utsläpp har Moderaterna också drivit på för att Uppsala kommun inte ska bevilja dispens för de gamla bussarna som är den största utsläppskällan längs Kungsgatan.
Kompletterande svar:
Inga övriga kommentarer.

Socialdemokraterna:

(Friytor) – Inriktningen för friytor för förskola och grundskola är indelad i tre olika zoner, där det är Boverkets rekommendation som är grunden i zon 3 som omfattar hela kommunen. Undantag får göras i innerstaden (zon 1) och vissa stadsdelar (zon 2). Att acceptera undantag för mindre friytor i innerstaden och vissa delar av staden är samtidigt kopplat till krav på hur friytorna på dessa enheter är utformade. Att inte medge undantag för mindre friytor i bl a innerstaden skulle innebära stora svårigheter att kunna erbjuda förskolor och grundskolor i de centrala stadsdelarna
Kompletterande svar:
Partiet svarar att de arbetar vidare med frågorna under mandatperioden.
(Handikapparkeringar) –
Behovet av handikapparkeringar måste ständigt ses över. Det bör ske i samarbete med funktionsrättsrörelsen och även ingå i planeringen vid nya bebyggelseområden. Det gäller både antal och placeringar. Människor med funktionsnedsättningar bör ha första tjing på relevanta platser. Sen bör missbruk beivras; människor som ställer sig på en handikapparkering utan tillstånd ska ha ordentliga böter.
Kompletterande svar:
Partiet svarar att de arbetar vidare med frågorna under mandatperioden.
(Ljud, luft och miljö) –
Ja, Socialdemokraterna menar att vi måste ställa höga krav på luftkvaliteten. Det bästa sättet är ju att minska mängden privatbilism och öka mängden kollektivtrafik, cykel och gångtrafik. Vi menar inte att all privatbilism ska förbjudas men att det ska finnas så bra alternativ att vi inte tar bilen för varje resa. Nyttotrafik, färdtjänst och räddningstjänst ska givetvis kunna ta sig fram. När det gäller att stänga av gator så får det inte innebära att vi flyttar utsläppen någon annanstans. Vi ska följa de regler, lagar och rekommendationer som finns.
Kompletterande svar:
Partiet svarar att de arbetar vidare med frågorna under mandatperioden.

Sverigedemokraterna:

(Friytor) – Vår bedömning är att kommunen måste striktare leva upp till boverkets rekommendationer när det kommer till friyta. Sverigedemokraterna har många gånger ställt sig emot nybyggen som inte levt upp till regelverket. Men eftersom samhället i praktiken ser så olika ut på olika håll är det inte realistiskt att ha exakt likadana tvingande regler överallt. I Uppsalas fall kan det till exempel innebära att det är nödvändigt att acceptera något mindre friytor på exempelvis en centralt belägen skola, då det annars finns risk att man inte kan få till någon skola alls. Men det är fortfarande så, att dessa undantag ska tillämpas strikt, vara väl motiverade och framför allt utgöra just undantag.
Kompletterande svar:
Partiet svarar att de kontinuitet följer upp då det tas upp i nämnden
(Handikapparkeringar) –
Vi vill framför allt motverka de avsteg från parkeringsnormen som blivit allt vanligare på senare år. En del politiska krafter vill styra över mer och mer transporter från bil till cykel och kollektivtrafik. Inget fel i sig, men en metod som kommit att tillgripas är att man vid en hel del nybyggen kraftigt minskat mängden parkeringsplatser jämfört med vad som tidigare ansetts lämpligt, den så kallade parkeringsnormen. Eftersom parkeringsplatser i praktiken är en bristvara och en fastighetsägare vill ha avkastning på sin investering så har det i praktiken inneburit att betalparkeringar är betydligt intressantare än handikapparkeringar som inte genererar någon intäkt. Detta är ett praktexempel på när en politiskt motiverad åtgärd leder helt fel och en hel grupp hamnar i kläm utan egen förskyllan. Både vid nyanläggning av bostäder, offentliga och kommersiella fastigheter ska det finnas tillräckligt med parkeringsplatser och det innefattar även handikapplatser. Dessa ska naturligtvis även fortsättningsvis vara generellt avgiftsbefriade.
Kompletterande svar:
Partiet svarar att de kontinuitet följer upp då det tas upp i nämnden
(Ljud, luft och miljö) – Generellt sett ska rådande byggnormer gälla. Samtidigt ser olika samhällen och olika orter i praktiken så olika ut att det inte alltid är möjligt att bygga exakt på samma sätt i Stockholm, Uppsala, Nässjö eller Storuman. Vi anser att det är nödvändigt att ha en möjlighet att i vissa lägen få undantag från reglerna – till exempel gällande buller, närhet till vatten eller i så kallade skyddsvärda områden – men att dessa undantag ska tillämpas strikt, vara väl motiverade och framför allt utgöra just undantag. Nej. Vi anser att de åtgärder som planerats respektive vidtagits gällande t ex dubbdäcksförbud på Kungsgatan är rena slag i luften. De åtgärder som föreslås har påfallande ofta endera en förflyttningseffekt, dvs problemet hamnar någon annanstans, eller så skapar de andra problem, t ex minskad attraktivitet för näringsetablering och möjlighet till nya arbetstillfällen. Frågor om miljön ska tas på allvar, men de kan inte ges prioritet över alla andra områden.

Kompletterande svar:
Partiet svarar att de kontinuitet följer upp då det tas upp i nämnden

Vänsterpartiet:

(Friytor) – Nej, Vänsterpartiet ser att det är viktigt med stora skolgårdar med mycket utrymme för både lek och pedagogik för alla elever, och särskilt för dem som går i den anpassade grund- och gymnasieskolan. Därför arbetar vi för större friytor som följer Boverkets rekommendationer som huvudregel, men vi röstas ner gång på gång av nästan samtliga övriga partier.
Kompletterande svar:
Vi kommer fortsätta jobba med den här frågan internt i vår grupp och kämpa för att följa Boverkets rekommendationer, nu sitter vi med i styret vilket gör att de här diskussionerna tas internt på våra möten och vi behöver i större utsträckning förhålla oss till den riktlinje för friytor som kommunen tagit fram. Men det är absolut inte en fråga vi glömt eller inte slåss för längre, dock är det svårare nu.
(Handikapparkeringar) –
Vi kommer att försäkra oss om att förvaltningen är medvetna om bristen på handikapparkeringar när nya bostadsområden byggs. De parkeringar som kommunen förvaltar för närvarande bör ses över med hänsyn till tillgången till handikapparkeringar, och tiden som går att stå på platsen. Vi anser också att det är mycket viktigt med en tillgänlig kollektivtrafik, så att alla Uppsalabor oavsett funktionalitet kan transportera sig med allmänna färdmedel.
Kompletterande svar:
Det här arbetet fortsätter utifrån vårt svar vi gav innan valet. Jag som också sitter med på samråden vill också lyfta det som ett sätt att lyfta synpunkter kring parkeringar vid skolor, bostadsområden etc. Speciellt viktigt är det vid samråd om planprogram där vi från kommunens håll gör en kravlista med punkter över vad som är viktigt att tänka på i detaljplanen som tas fram och byggs utefter
(Ljud, luft och miljö) –
Nej. Buller är ett smygande hälsoproblem som är farligt. Ja, kommunen måste göra mer för att få ner luftföroreningarna. Vänsterpartiet har varit drivande i åtgärder som till exempel att förbjuda dubbdäck och genomfartstrafik på Kungsgatan. Det behövs fler bilfria gator i innerstaden, billigare kollektivtrafik för att minska biltrafiken, och ges mer resurser till att mäta och kontrollera utsläpp.
Kompletterande svar:
Nej, vi jobbar forfarande aktivitet för detta, både hos oss samt i gatu- och samhällsmijönämnden och andra berörda nämnder.

Utvecklingspartiet Demokraterna:

(Friytor) – UP vill inte att kommunen ska avvika från de rekommenderade friytorna per till exempel barn i förskolor och skolor. Vi anser att det är av mycket stor betydelse att dessa friytor finns för barn och ungas välbefinnande. Det är också vetenskapligt starkt belagt att människor som regelbundet utför fysiska aktiviteter både får hälsosammare liv samtidigt som inlärningsförmågan stärks markant.  
Kompletterande svar:
Partiet har inga ordinarie ledamot i plan- och byggnadsnämnden och har därmed ej haft möjlighet att kommentera.
(Handikapparkeringar) –
Tillgängligheten till parkeringar är ett generellt problem i Uppsala city. UP anser att det behövs betydligt fler handikapparkeringar än idag. Vi anser bland annat att de få som idag finns vid Stadshuset är långt ifrån tillräckliga när parkeringsmöjligheter i övrigt saknas i direkt anslutning till den viktiga offentliga byggnaden. Inte minst i ljuset av att vi blir allt fler mycket åldersrika invånare är det viktigt att i samband med alla byggprojekt säkerställa rimligt antal handikapparkeringar. Vi är mycket kritiska till MPs politik som bygger på helt parkeringsfria bostadsområden för flerfamiljsbostäder. Deras ambition om att större områden ska ha långa gångavstånd till gemensamma parkeringshus anser vi inte bevakar funktionshindrades behov. 
Kompletterande svar:
Partiet har inga ordinarie ledamot i plan- och byggnadsnämnden och har därmed ej haft möjlighet att kommentera.
(Ljud, luft och miljö) – Det anser vi är fel men att det kan göras mindre undantag om fastigheterna byggs på ett sätt som hanterar mindre avvikelser från de regler och lagar som gäller. Självklart bara om lagarna så medger. Förbättringsfokus är att i Plan & Byggnadsnämnden samt i Mark- och Exploateringsutskottet driva på för att byggnormerna följs. Vi kommer också driva på för att modern teknologi regelbundet ska användas för att mäta luftkvalité, bullernivåer samt hastigheter i närheten av bostäder i stadsmiljö. Vid orimliga kvalitétsavvikelser kommer vi att ligga på för att förbättringar ska genomföras. UP anser att de höga kraven som finns kopplade till EU-direktiv ska säkerställas. Luftkvalitén har stor hälsopåverkan både kortsiktigt och långsiktigt i människors liv. Särskilt viktigt är luftkvalitén för människor som har luftrörsrelaterade eller lungrelaterade funktionshinder. 

Kompletterande svar:
Partiet har inga ordinarie ledamot i plan- och byggnadsnämnden och har därmed ej haft möjlighet att kommentera.