|

Ny mandatperiod innebär nya tag för funktionsrättsrådet

Med en ny ordförande vid rodret tar funktionsrättsrådet tag i den nya mandatperioden. Eva Christiernin (S) tar över efter Jennie Claesson (L) både som ordförande för funktionsrättsrådet och som kommunstyrelsens ansvarige för funktionsrättsfrågor. Christiernin, ledamot från kommunstyrelsen menar att funktionsrättsfrågor behöver uppmärksammas i alla politiska områden.

Rådet efterfrågar bättre uppföljning och en roll som remissinstansUnder 2022 års sista sammanträde presenterade kommunens brukarombud, Jeanette Nordin, och Funktionsrätts ombudsman, Michael Jestin, resultatet av en enkät där man frågat alla ledamöter om rådets arbete.- Två centrala punkter som kom från enkäten är att rådet vill se en mer noggrann uppföljning av ärenden, kommenterar Michael Jestin. Rådet fungerade mer som ett forum för fortbildning och samtal under den gånga mandatperioden men nu efterfrågar man en mer aktiv roll som remissinstans i kommunens aktuella frågor.

Eva Christiernin tillbaka i funktionsrättspolitiken– Jag ser mycket fram emot att få jobba med funktionsrättsrådet! Det är några år sedan jag var aktiv inom funktionsrättspolitiken, och jag har verkligen saknat det. Nu ska vi jobba vidare tillsammans för att förverkliga programmet för full delaktighet, säger den nya ordföranden i rådet.

“Politiken behöver bli nyfiknare på funktionsrättsperspektivet”Christiernin menar att funktionsrättsfrågorna finns inom alla politiska områden och politikerna i rådet måste bli mer uppmärksamma. – Kan rådets politiker ta med sig aktuella frågor från sina nämnder in i rådet så blir arbetet i rådet mer givande. Funktionsrättsrörelsen har bäst koll på vilka frågor som behöver lyftas men jag har några frågor jag ser att vi kommer behöva jobba med. Kommunens hela översiktsplan där Uppsalas framtida utbyggnad bestäms, och ombyggnationen för den anpassade gymnasieskolan är två exempel.

Faktaruta: Uppsala kommuns funktionsrättsråd

  • Funktionsrättsrådet består av 20 ledamöter.
  • Tio ledamöter utses av Uppsala kommun. Två ledamöter från kommunstyrelsen, inklusive rådets ordförande, samt en ledamot från omsorgsnämnden, plan- och byggnadsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, gatu- och samhällsmiljönämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden respektive äldrenämnden.
  • Tio ledamöter utses av Funktionsrätt, som även utser vice ordförande i rådet.
  • För förberedelse av rådets sammanträden ska finnas ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande samt stödjande tjänsteperson från Uppsala kommun och Funktionsrätt. Kommunledningskontoret utser medarbetare som ska delta i Uppsala kommuns funktionsrättsråds sammanträden, vara föredragande och i övrigt stödja ordförande som verkställande tjänsteperson. Kommunledningskontoret svarar också för rådets administration. Administrationen omfattar uppgifter som anteckningar, mötesbokningar, arvoden, förtäring och liknande.
  • Återrapportering från Uppsala kommuns funktionsrättsråd till kommunstyrelsen ska göras skriftligen en gång per kalenderår. Ordförande i rådet ansvarar för att återrapportering sker.
  • Rådets sammanträden äger rum fyra gånger per år. 
  • Uppsala kommuns funktionsrättsråd har som syfte att föra diskussioner och samverkan i övergripande policyfrågor och för informationsspridning, samt opinionsbildning inom funktionsrättsområdet. Funktionsrättsrådet är ett organ för samråd i frågor som berör personer med funktionsnedsättning, brukarinflytande och dialog mellan civilsamhället och kommunen. Det ska öka delaktighet, tillgänglighet och förbättra kommunens arbete med funktionsrättsfrågor.
  • Mer information, t.ex. möteshandlingar, finns att läsa här. Källa till ovanstående finns här.