God och nära vård – framtidsdag

Just nu pågår en omställning av sjukvården till en “God och nära vård”. För att öka genomförandekraft och hastighet i denna omställning hade SKR den 9 november en framtidsdag, och Funktionsrätt var där.

– Hela målbilden och grundidén med God och nära vård rimmar väldigt bra med hur funktionsrättsrörelsen sett människor under en lång tid, kommenterar Funktionsrätts ombudsman Michael Jestin. Vi ser människan som en helhet och anser att man inte kan dela upp samhällets bemötande av individen genom stuprör av specifika eller enskilda diagnoser, funktionsnedsättningar, stöd, insatser och kontakter. Man behöver ha hela bilden och hela livspusslet i åtanke när man planerar vård och omsorg för en individ.

Omställningen ska leda till att vården blir mer tillgänglig för patienterna, att de blir mer delaktiga i sin egen vård och att vården samordnas bättre. På det här sättet kan vården bli mer personcentrerad och effektiv.

Omställningen innebär att primärvården är navet i vården och samspelar med annan hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.

För en äldre multisjuk person med många vårdkontakter kan God och nära vård handla om att få vård geografiskt nära. Nära kan också betyda närhet i relationen med vårdpersonalen, exempelvis att man har en fast läkarkontakt.

Omställning av vården

För en person med en kronisk sjukdom kan God och nära vård vara att få stöd att ta hand om sin hälsa med digital kommunikation, digitala hjälpmedel eller distansmonitorering via primär- och specialistvården.

God och nära vård innebär också att vården ska arbeta mer förebyggande istället för bara behandlande. Därför ska det hälsofrämjande arbetet stärkas.

– Att få möjligheten att delta på SKR:s framtidsdag för God och nära vård var mycket givande men det gav även en tydlig bild av hur långt kvar det är att gå. Det var tydligt att mycket av utvecklingen fortfarande ses som ett arbete för vården och omsorgen när hela grundidén bygger på att det ska innefattas även förebyggande och livskvalitetshöjande som egentligen bör arbetas med inom skolan, idrotten, fritiden, kulturen och arbetsmarknaden. Här finns mycket kvar att göra och jag blir lite orolig över att man ännu inte vågat ta sig an de hindren, avslutar Michael Jestin.

Involvering av hela samhället

Fotnot: “God och nära vård” benämns ibland även som “Nära vård”. I region Uppsala benämns det som “Effektiv och nära vård”.

För mer information, se gärna: https://regionuppsala.se/samverkanswebben/samverkan-och-utveckling/halsa-och-vard/halsa-och-vard/effektiv-och-nara-vard-2030/