|

Vad vill Uppsalas politiker göra åt antalet specialpedagoger?

Inför höstens val till Uppsalas kommunfullmäktige har Funktionsrätt skickat ut ett samlat underlag med ett antal intressepolitiska frågor som lyfter områden gemensamma för personer med bred variation av funktionsnedsättningar. Under dom kommande veckorna kommer Funktionsrätt publicera svaren från Uppsalas politiska partier i en artikelserie. Detta är den tionde delen i serien där vi ställt frågan om tillgången till specialpedagoger.

För att kompetensutveckling ska bli långsiktigt hållbart och ha bästa möjliga effekt i praktiken är kontinuerlig tillgång till specialpedagoger centralt. Lärare i vår kommun har ovanligt liten tillgång till specialpedagoger vilket påverkar möjligheten att utforma den undervisning och det stöd som elever med funktionsnedsättningar behöver. I Uppsala går det 827 elever per specialpedagog, långt under rikssnittet på 350 elever per specialpedagog, enligt Skolverkets statistik.

Partiernas svar presenteras i bokstavsordning med dom partier som sitter i fullmäktige först, följt av dom partier som ställer upp i höstens val utan att idag ha mandat.

Fråga: Hur vill ert parti arbeta för att stärka tillgången till specialpedagoger? Vill ert parti att Uppsala ska nå rikssnittet för antalet elever per specialpedagog?

Centerpartiet: Centerpartiet anser att rikssnittet är en mycket rimlig målsättning. För att nå dit måste specialpedagogernas, precis som övriga lärares, arbetsförhållanden förbättras och det måste vara möjligt att göra karriär utan att hela tiden byta arbetsplats.

Feministiskt initiativ (sent inkommet svar): Specialpedagoger kan ge stöd åt alla elever i klasserna även om det finns vissa som behöver mer stöd. Målet måste vara att nå rikssnittet för antalet elever per specialpedagog.

Kristdemokraterna (sent inkommet svar): Det viktigaste är inte vilka enskilda kompetenser man har på skolorna, hur teamet sätts samman måste rektor avgöra, men det viktiga är att rätt insatser sätts in och att det finns resurser och kompetens hos berörd personal. Här är även de vanliga lärarna viktiga.

Liberalerna: Liberalerna vill att alla skolor ska kunna erbjuda specialundervisning med utbildade speciallärare till dom elever som behöver det. Liberalerna vill att Uppsala når rikssnittet och har arbetat för fler specialpedagoger i förskolan.

Miljöpartiet: Vi har inte tagit ställning specifikt till rikssnittet eller någon annan nivå, men specialpedagoger är en av många yrkeskategorier som vi behöver fler av i skolor och inom elevhälsan. Vi tror att en bra skola har fler specialpedagoger än idag, men också fler speciallärare och lärare, kuratorer, psykologer och socionomer.

Moderaterna: Ledarskapet är viktigt och därför är kompetensutvecklingen hos rektorerna viktigt, det är rektors ansvar att säkerställa tillgång till specialpedagoger på respektive skola. På sikt bör vi nå rikssnittet. Primärt ska alla elever ges möjlighet att nå sin fulla potential och att vi underlättar för lärare att vara lärare och därför behövs ett kvalitetsprogram som säkerställer det. 

Socialdemokraterna: Även detta är en fråga om resurser till skolorna så att rektorer kan anställa dom kompetenser som är nödvändiga i form av specialpedagoger. Att ligga i nivå med minst rikssnitt är självklart en minimal inriktning men så som skolan styrs utifrån skollagen är detta ett beslut för rektorer att anställa specialpedagoger – inte för politiker i kommunala nämnder.

Sverigedemokraterna: Vi anser att det är en kommuns skyldighet att se till att tillgången på specialpedagoger är säkerställd. Däremot anser vi att det inte är meningsfullt att dra för långtgående slutsatser ur olika siffror över relativ täthet. Lösningarna måste se olika ut på olika håll, och därför är det inte säkert att antalet elever per specialpedagog är det bästa mätinstrumentet för att säkra en god kvalitet.

Vänsterpartiet: Skolan behöver fler specialpedagoger, och därför är det viktigare att ge mer pengar till skolan än att sänka skatten. Det som också behövs är övrig stödpersonal, och personal med funkiskompetens. Lärarförbundets ranking ”Bästa skolkommun” visar att Uppsala lägger ganska lite pengar på skolan i nuläget.

Kristna värdepartiet (sitter inte i fullmäktige): Det är en skandal att det finns så få specialpedagoger i Uppsala. Resurser måste sättas in för att Uppsala ska nå rikssnittet. Det är för oss en självklarhet. 

Landsbyggdspartiet (sitter inte i fullmäktige): Det är bedrövligt att Uppsala inte uppnår rikssnittet, ett långsiktigt politiskt nederlag. Vi behöver säkerställa det genom ökad utbildning. Frågan om antal utbildningsplatser och ekonomi för skolors budget behöver lyftas.

Utvecklingspartiet (sitter inte i fullmäktige): Vi tycker att Uppsala ska motivera många fler lärare att lära sig specialpedagogik. Det kan med fördel göras genom att en särskild utbildningsbudget avsätts centralt för liknande specialistutbildningar. Vi tycker att alla lärare måste få en snabbkurs i hur man bäst hanterar barn och unga med NPF-diagnoser. Utvecklingspartiet vill att Uppsala ska vara bättre än rikssnittet.