|

Vad vill Uppsalas politiker göra åt tillgången till rehab-bassänger?

Inför höstens val till Uppsalas kommunfullmäktige har Funktionsrätt skickat ut ett samlat underlag med ett antal intressepolitiska frågor som lyfter områden gemensamma för personer med bred variation av funktionsnedsättningar. Under dom kommande veckorna kommer Funktionsrätt publicera svaren från Uppsalas politiska partier i en artikelserie. Detta är den tredje delen där vi ställt frågan om tillgången till rehab-bassänger.

Frågan om rehab-bassänger har varit aktuell inom funktionsrättsrörelsen i snart två decennier då man sett bassäng efter bassäng läggas ner. Nu har frågan blivit högaktuell då Fyrishov stänger och den sista användbara rehab-bassängen i Uppsala därmed försvinner. Ett hinder som lyfts för nya rehab-bassänger är att man inte har ett fungerade hyresavtal med Region Uppsala. Funktionsrätt anser att en rehab-bassäng, med höj- och sänkbar botten, hiss och anpassningsbar temperatur, ska byggas i samtliga tre planerade badanläggningar som ska drivas i kommunal regi. Delaktighetsprogrammet fastslår att ”tillgängligheten och utbudet av olika motionsalternativ ska öka för personer med funktionsnedsättning”.

Partiernas svar presenteras i bokstavsordning med dom partier som sitter i fullmäktige först, följt av dom partier som ställer upp i höstens val utan att idag ha mandat.

Fråga: Hur vill ert parti säkra tillgången till rehab-bassänger i Uppsala? Hur kommer ni arbeta för ett samarbete med Region Uppsala i frågan?

Centerpartiet: Frågan om att utöka simanläggningarna i Uppsala diskuteras just nu och att säkra tillgången på varmvattensbasänger som kan användas för rehabilitering är där en viktig aspekt. Regionen är en självklar samarbetspartner i alla vårdfrågor och Centerpartiet eftersträvar alltid en så effektiv samverkan som möjligt.

Feministiskt initiativ (sent inkommet svar): Att den enda rehab-bassängen som finns kvar i Uppsala stänger är ohållbart. Det kräver att kommunen i samverkan med regionen anlägger minst två nya rehab-bassänger. Vi behöver utreda vad som ligger till grund för att hyresavtalet mellan kommun och region inte fungerar och åtgärda det för att få till ett fungerande samarbete.

Kristdemokraterna (sent inkommet svar): Tyvärr har det blivit ett ”fenomen” att regionen anser att detta är kommunens ansvar, och kommunen anser att det är regionens ansvar. Vi borde göra en gemensam utredning mellan region och kommun om varför det blivit som det blivit, vilka lösningar som finns och hur vi tillsammans kan komma tillrätta med situationen. Vi följer hur det blir med nya badanläggningar och att det fortsatt kommer finnas plats för träningsbassänger. Fyrishov vill vi att den ska kunna nyttjas så länge som möjligt, tills nya alternativ finns på plats.

Liberalerna: Under pandemin har bassängen på Kungsgärdet varit stängd på grund av smittskydds- och hygienskäl samt på grund av skador i fastigheten. Vi vill i första hand se att dom omfattande renoveringar som krävs för att bassängen kan öppna igen utförs. Liberalerna ser även fortsättningsvis att ett samarbete sker mellan Uppsala kommun och Region Uppsala på såväl politiker- som tjänstemannasidan via Uppsala läns samverkansorgan HSVO (Hälsa, stöd, vård och omsorg).

Miljöpartiet: Detta är en viktig fråga för oss som vi bevakar i bygget av nya badhus. Vi har särskilt pekat ut det nya badhuset i Gränby som en plats för en ny rehab-bassäng.

Moderaterna: Moderaterna har motionerat om en varmvattenbassäng och har även haft det som förslag i våra handlingsprogram. Vi har motionerat om att starta ett centrum för samverkan mellan kommunen och regionen samverkar i syfte att underlätta för personer med funktionsnedsättning.

Socialdemokraterna (sent inkommet, upplagt i efterhand): Ansvaret ligger primärt på regionen för rehab, vilket betyder att samarbete mellan kommun och region är viktigt. Där har vi socialdemokrater en tät kontakt med våra partivänner i regionen. När vi nu bygger simhallen i Gränby säkerställer vi att det ska finnas varmvattenbassäng.

Sverigedemokraterna: I anslutning till det pågående arbetet inför byggandet av flera nya simhallar i Uppsala anser vi att det ska säkras att minst en, gärna flera, av dessa planerade byggen även kommer att innefatta rehab-bassänger.

Vänsterpartiet: Vi vill att det ska finns bad för habilitering och rehabilitering i den nya simanläggningen som planeras i Gränby, det är viktigt. Vår funktionsrättspolitik på regional nivå arbetar också för att regionen ska ansvara för rehab-bassänger på fler platser.

Kristna värdepartiet (sitter inte i fullmäktige): Vi skäms över bassängsituationen i Uppsala när det gäller funktionsnedsatta. Att man stängt rehab-bassängerna i 85-huset på Akademiska sjukhuset, på Ulleråker och i Håga by är för oss helt obegripligt. Vi kräver att Akademiska sjukhuset investerar i en fungerande rehab- och habiliterings-avdelning, med en välfungerande bassäng för funktionsnedsatta. 

Landsbyggdspartiet (sitter inte i fullmäktige): Vi vill kravställa att fler rehab-bassänger byggs i kommunal regi. Vi kan inte lita på privata initiativ.

Utvecklingspartiet (sitter inte i fullmäktige): Vi driver på för att fler rehab-bassänger ska byggas i samband med att kommunen avser att bygga nya simanläggningar. Vi bevakar det perspektivet noga. Vi uppmuntrar också Upsalaflickornas ambition att bygga ett Rehabcenter. Precis som tidigare anser vi att kommun och region måste säkerställa konkreta processer för att utvecklingsprojekt i tidiga faser ska inkludera de viktiga perspektiven som funktionshindrade tillför. Olika representanter för de funktionshindrade ska ingå i detta remissarbete.