person standing near table

Möjligheten att rösta

Just nu förbereder sig funktionsrättsrörelsen och svenska samhället på höstens riksdags-, regions och kommunalval. Funktionsrättsrådet har diskuterat frågan om tillgängligheten till valen för personer med funktionsnedsättning och Funktionsrätt har även samarbetat med valkansliet för att se över hur dom kan göra processen mer tillgänglig.

För att tydliggöra brister och förbättringsområden gällande valprocessen har Funktionsrätt tagit fram en lista för ökad delaktighet.

 • Lokaler med alternativ och olika anpassningar
  • Tydliga ledstråk till vallokalen, tydlig information samt ledsagning i lokalen.
  • Allergenfria lokaler, utan pälsdjur (endast ledhundar) och parfymer.
  • Låga röstbås och nåbara valsedlar. Det behöver även vara fritt från hinder för att ta sig in i vallokalen. Funktionsrätt har fått information om hissar som inte har fungerat, grus som rullstolar fastnar i, farliga ramper som leder in till lokaler samt svårigheter inne i lokalen med trånga utrymmen, trånga dörrar och höga trösklar.
  • Endast en röstande i taget. Hjälper personer med till exempel ångestsyndrom eller social fobi.
  • Om vissa lokaler är tillgänglighetsanpassade medan andra inte är det behöver den informationen komma ut.
 • Valambassadörer/demokratiambassadörer.
  • 2018 fanns det två ambassadörer med intellektuella funktionsnedsättningar, det vore bra om det fanns inom fler funktionsrättsområden också.
 • Svårt att få med boendepersonal, god man eller anhörig. För personer på till exempel LSS-boende har det varit otydligt om det ingår i personalens uppgifter att följa med och rösta och det har inte alltid funnits tillräckligt med personal för att de ska ha möjlighet att hjälpa till. Det finns mycket otydlighet kring vem som bär ansvaret för att personer som inte kan gå och rösta själva ändå ska kunna utöva sin demokratiska rättighet.
 • Mer och bättre information
  • All information som valkansliet går ut med ska även ges ut på lättläst.
  • Bildstöd. Ett väldigt bra hjälpmedel för många, inte bara för personer med funktionsnedsättning. Därför är det bra att titta på hur man kan komplettera skriftlig information med bilder.
  • Tydlig information om hur det fungerar i vallokalerna. Svårigheter att hitta i vallokalen och bristande kunskaper om hur det fungerar i vallokalerna har skapat stor stress hos personer med ångestsyndrom.
  • Personer med kognitiva begränsningar eller intellektuell funktionsnedsättning har haft svårt att ta till sig information om var vallokalerna finns. Personer med ångestsyndrom har också lyft hindret det skapar att inte veta hur man ska ta sig till lokalen.
  • Lättillgänglig information från partierna.
  • Pins/namnskyltar som visar vilka som arbetar i vallokalen samt där det står om dom kan teckna.
 • “Valträningslokaler”. Lokaler på träffpunkter, daglig verksamhet, seniorrestauranger, m.m. där man i förväg, i lugn och ro, kan träna på röstförfarandet.