person holding fire cracker shallow focus photography

En återblick över 2021

Så här innan julledigheterna ser vi tillbaka på året som gått. Funktionsrätt Uppsala kommun är mycket nöjda med arbetet som gjorts under året och jag, Michael Jestin, som ombudsman vill tacka alla individer som engagerat sig, alla sina medlemsföreningar samt alla er på Uppsala kommun, Region Uppsala, företag i kommunen och övriga organisationer som arbetat tillsammans med oss för att göra Uppsala till en bättre stad för personer med funktionsnedsättning. Desto fler som ser full delaktighet och tillgänglighet som en mänsklig rättighet desto bättre blir vårt samhälle.

Här är några områden som Funktionsrätt Uppsala kommun lagt extra fokus på under 2021.

Jämlik livsmiljö: Stadsbyggande för minskad segregation och ökad tillgänglighet
Ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt som drivs av forskare på KTH. Funktionsrätts ombudsman Michael Jestin och styrelseledamot Fredrik Larsson var med och presenterade en del av projektets arbete under Delaktighetsdagen.
Presentationen finns att se här: https://youtu.be/Y6wgBi_V5As

Implementering av Program för full delaktighet
Tillsammans med kommunen jobbade Funktionsrätt under året fram en förstudie för hur kommunens Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar ska implementeras i kommunens alla förvaltningar och bolag. Förstudiens rekommendationer antogs av politiken och under 2022 ska man, tillsammans med Funktionsrätt, börja arbetet med att göra en ny handlingsplan för programmet.
Förstudien hittar du här: https://www.uppsala.se/contentassets/a9be23598d58400ea3cf4b3c10d33d61/11-osnimplementering-programmet-full-delaktighet-for-personer-med-funktionsnedsattning.pdf

Samverkan om “Myndighetsutövning och handläggning” samt om “Effektiv och nära vård”
Tillsammans med Uppsala kommun har Funktionsrätt bildat två nya samverkansgrupper. En samverkansgrupp jobbar tillsammans med Vård- och omsorgsförvaltningen för att förbättra handläggningsprocessen och för att ge personer med funktionsnedsättning en bättre möjlighet att få det stöd dom behöver. En annan samverkansgrupp jobbar tillsammans med Uppsala kommuns arbetsgrupp för “Effektiv och nära vård” som referens. Effektiv och nära vård är en stor omstrukturering av primärvården där kommunal omsorg, regional vård och alla olika involverade instanser ska bli mer integrerade.

Arbete med barn och unga med npf inom skola och socialtjänst
Tillsammans med Uppsala kommuns brukarombud och Barnombudet i Uppsala län har Funktionsrätt fortsatt arbetet kring barn och unga med npf inom skola och socialtjänst. Arbetet har innefattat dialoger med föreningar, politiker och tjänstepersoner samt enkäter och intervjuer. I somras publicerades en delrapport för arbetet och under 2022 kommer en slutrapport.
Läs mer om arbetet och hitta delrapporten här:
https://www.funktionsrattuppsala.se/2143-2/

Jag gör politik
Vårt arvsfondsprojekt avslutar nu sitt andra år. Dialogerna hålls igång och ett antal projektdeltagare närvarade och lyfte sina tankar vid Omsorgsnämndens strategidag i oktober. Under 2022 börjar arbetet med att lämna över projektet och man kommer arbeta med att hitta ett sätt för Uppsala kommun att implementera metoden i sitt arbete.
Läs texten om projektet av Funktionsrätts Tove Lundin här:
https://www.funktionsrattuppsala.se/2263-2/

Funktionsrätt som remissinstans
En stor del av det intressepolitiska arbete Funktionsrätt gör är att kontinuerligt besvara remisser från olika offentliga aktörer. Främst är det detaljplaneyttranden man jobbar med, men även andra områden finns med i arbetet.
Under 2021 har Funktionsrätt Uppsala kommun yttrat sig över 17 detaljplaner, 8 av kommuns styrdokument samt 4 remisser från Sveriges regering.

För verksamhetsåret 2022
På halvårsmötet i november antog Funktionsrätt en verksamhetsplan för 2022 med fyra fokusområden. Det kommande årets arbete kommer riktas mot att ta fram en intressepolitisk plattform för hela samarbetsorganet, att stärka den inre och yttre kommunikationen, att säkra återväxten i medlemsföreningarna samt mot att genomföra dom rekommendationer som förstudien om delaktighetsprogrammet lyft.
Mer om verksamhetsplanen kan du läsa här:
https://www.funktionsrattuppsala.se/2243-2/