silhouette of building under white clouds during daytime
|

Funktionsrätt överklagar beslut om detaljplan som leder till ökade luftföroreningar

Funktionsrätt Uppsala kommun yttrade sig under granskningstiden för detaljplan för Kvarteret Vapenhuset om risken med att anta detaljplanen i relation till luftföroreningar i området. I sitt yttrande påpekade Funktionsrätt att kommunen själva i planbeskrivningen skrivit att ”även om miljökvalitetsnormerna klaras är det viktigt med så låg exponering av luftföroreningar som möjligt för människor som kommer att bo och vistas i området” samtidigt fastställer man att ”risken för luftföroreningar i gaturummet ökar”.

Trots Funktionsrätts yttrande har Uppsala kommun inte redovisat hur hänsyn tagits till inkomna synpunkter, varför inte alternativ valts istället eller vilka åtgärder för uppföljning av miljöeffekter som planeras. Funktionsrätt väljer därför att överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen.

Funktionsrätt understryker i sitt överklagande att det inte finns någon tröskelnivå under vilken negativa miljöeffekter kan uteslutas. Att Uppsala kommun väljer att anta detaljplanen trots att kriterierna för Naturvårdsverkets Frisk luft och miljökvalitetsmålen inte uppfylls är direkt skadligt för personer med funktionsnedsättningar som hjärt- och lungsjukdomar, astma och allergi. Miljöbalken fastställer att en hälsosam och god miljö ska säkras även för kommande generationer. Antagandet av detaljplanen sätter personer med funktionsnedsättningar i framtida fara då detaljplanens egna utredning fastställer en risk för ökade luftföroreningar.

Miljökvalitetsnormerna finns som bedömningsgrund för vilka nivåer vi vet är direkt skadliga, miljökvalitetsmålen fastställer en gräns där skada kan uteslutas. Kommunens beslut att anta detaljplanen skapar en ohälsosam miljö för befolkningen och direkt riskerar att vara skadlig för gemene mans hälsa, och kommer därmed säkerligen vara skadlig för personer med funktionsnedsättningars hälsa. Funktionsrätt Uppsala kommun menar att beslutet om att anta detaljplanen inte ska tillåtas och att åtgärder måste tas för att bygga på ett sätt som inte ökar luftföroreningarna i Uppsala.