brown wooden tool on white surface
|

Extra årsmöte 2021

Funktionsrätt Uppsala kommun kallar alla medlemsföreningar till extra årsmöte kl. 18:00 onsdagen den 17 november 2021.

Samarbetsorganets stadgar § 4 mom 5 säger att ”Extra årsmöte hålls i november månad varje år för att fastställa verksamhetsplan, rambudget och medlems- och serviceavgifter för nästkommande år.”

 Varje förening har rätt att delta med en röstägande delegat (ett ombud), i första hand sin ordförande. Anmäl senast den 11 november vem som ska företräda Din förening till funktionsrattuppsala@yahoo.com – eller till sekretariatet, sms 0768 916 500.

Om mötet ska genomföras digitalt eller fysiskt får vi återkomma till senare, när bland annat smittoläget kan överblickas kortsiktigt.

Höstmöte! Vi planerar också att under den instundande hösten hinna med åtminstone ett ordförandemöte (”höstmöte”) som kan behandla andra angelägenheter än de som det extra årsmötet ska ta upp. Varje förening uppmanas nu att snarast lämna förslag till  ärenden för ett “höstmöte”. Ett sådant ”höstmöte” kan äga rum före, under eller efter den 17 november. Stadgarna § 5 mom 5 påbjuder att “ledamöterna” ska kallas minst en vecka i förväg.  (Med ”ledamöter” torde här avses föreningarnas ordförande, om och när inte nån annan anmälts att träda i hens ställe för att företräda sin förening.)