brown wooden gavel on brown wooden table

HSO överklagar avvisningsbeslut från förvaltningsrätten

I juni skickade HSO Uppsala kommun en begäran för laglighetsprövning av hur Uppsalas plan- och byggnadsnämnd valt att agera i samband med att de antog en detaljplan. Förvaltningsrätten beslutade att avvisa begäran om laglighetsprövning, ett beslut som HSO nu väljer att överklaga.

När Uppsalas plan- och byggnadsnämnd planerade för att bygga om kvarteret Sala och glasa in den arkad som ligger längst Dragarbrunnsgatan så sa HSO ifrån. På Dragarbrunnsgatan är det meningen att gående, cyklister och bilar ska samverka och röra sig tillsammans. Detta blir en stor svårighet för personer med vissa fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar. HSO vädjade till kommunen att låta arkaden förbli ett område där personer med funktionshinder kan gå och röra sig säkert.

Efter att ha framfört sin kritik fick HSO som svar från kommunen att “gatans utformning styrs inte i planen” men att “omvandlingen av Dragarbrunnsgatan till gångfartsgata har pågått under ett antal år och ännu har inte hela sträckan byggts om. Utformning av delsträckorna bygger delvis på utvärderingar av tidigare ombyggda sträckor, vilket gör det möjligt att anpassa och förändra gatans utformning efterhand”. Kommunen valde, trots HSO:s kritik, att gå vidare med byggnationen.

– Vi ser detta som ett sätt att skjuta över frågor om tillgänglighet och delaktighet till en annan nämnd. Det är problematiskt att myndigheter hänvisar till åtgärder som skulle kunna tas av någon annan som ett sätt att berättiga att man minskar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Michael Jestin, ombudsman HSO Uppsala

I sitt avvisande skriver förvaltningsrätten att det i plan- och bygglagen ”anges vilka beslut som får överklagas” och att en nämnds antagande av detaljplan inte finns ”uppräknat som ett sådant beslut och går därmed inte att överklaga hos förvaltningsrätten genom laglighetsprövning”. Det var dock inte beslutet att anta detaljplanen som HSO önskade pröva utan faktumet att plan- och byggnämnden valde att skjuta över ansvaret för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning på en annan nämnd. HSO väljer därför att överklaga beslutet om avvisning.