woman assisting elderly man

HSO ställer krav inför upphandlingen av personlig assistans

Efter att Uppsala kommunfullmäktige beslutat att konkurrensutsätta kommunens personliga assistans i december 2019 har HSO arbetat för att den offentliga upphandlingen ska bli så bra som möjligt för alla Uppsalas personer med funktionsnedsättning. Efter ett möte med omsorgsnämnden upphandlingsutskott den 27 februari sammanställde HSO en kravlista som upphandlande bolag måste uppfylla.

För assistansanvändarens välmående

Målet med LSS är att tillförsäkra de medborgare som tillhör lagens personkretsar att kunna leva ett liv som andra.

  • Alla som berörs av upphandlingen och som tillhör personkrets 1 ska ha en individuell plan enligt LSS. Alla involverade parter i upphandlings
  • Den enskilde ska ha avgörande inflytande över hur assistansersättningen används, d.v.s. kunna påverka budgeten i den egna assistansen, samt själv kunna välja sina assistenter.
  • Leverantören bör ha ett strukturerat system för klagomålshantering, inklusive Lex Sarah och Lex Maria, där den assistansberättigade även ska erbjudas juridisk rådgivning.
  • Leverantören behöver kunna tillhandahålla ett vårdteam, innehållandes sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, m.fl.
  • Leverantören ska ha en väl fungerande jourverksamhet, så den enskilde inte blir utan assistans vid frånfall. För att lösningar ska kunna göras snabbt, när nödvändigt, så bör krav även ställas på leverantörens lokala förankring och inställelsetid.
  • För dem som har kommunalt beslutad assistans ska individuppföljning göras av LSS-handläggare minst två gånger/år det första året och sedan minst en gång/år. Fråga de assistansberättigade och deras personliga nätverk, tex god man eller anhöriga. Det är bara den assistansberättigade som vet om assistansen har tillräcklig kvalitet

Personalvård

Det måste finnas en tydlig arbetsledning, d.v.s. en arbetsledare som är engagerad i assistansen och som tillsammans med den assistansberättigade kan bedöma kvaliteten på arbetet. Det måste finnas garanti för tillräcklig introduktionsutbildning, bland annat möjlighet att ”gå dubbelt”. Leverantören måste även kunna erbjuda sina anställdas kompetensutveckling och handledning på betald arbetstid samt arbetsplatsmöten och utvecklingssamtal på betald arbetstid. Ett bra och enkelt tidrapporteringssystem är centralt.